ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS BEDRIJFSKLEDING
Disclaimer

Door bestelling van bedrukte goederen van Hendriks bedrijfskleding ziet afnemer automatisch af van de bedenktijd waarin afnemer zijn aankoop kan annuleren of ruilen.

Artikel 1 Definities
1. Hendriks bedrijfskleding, gevestigd te Driel, KvK-nummer 6877620 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ondernemer.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als afnemer.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan ondernemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de afnemer werkzaamheden voor afnemer verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, offertes, overeenkomsten en levering van goederen door of namens de ondernemer waarop ondernemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod
1. Indien het aanbod of de offerte een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
2. Ondernemer kan niet aan haar aanbod of offerte worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod of de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afnemer het aanbod of de offerte heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
2. Na acceptatie van de offerte wordt een passet ter beschikking gesteld. De passet dient in originele en goede staat retour te komen. Wanneer de passet incompleet of met gebreken retour komt, wordt 70% van de verkoopprijs in rekening gebracht.
3. Na retour van de passet en doorgifte van oplage en gewenste maten, komt ondernemer het recht toe een aanbetaling te vereisen. Na het voldoen van de aanbetaling zal met de opdracht worden gestart.
4. Ondernemer zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de afnemer zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.
5. De ondernemer kan binnen wettelijke kaders onderzoeken of de afnemer aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Indien de ondernemer, op basis van dit onderzoek, grond ziet de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht een bestelling te weigeren of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 Tarieven en betalingen
1. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief btw. Overige kosten, zoals verzendkosten, worden apart vermeld.
2. De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, tenzij de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar de ondernemer geen invloed op heeft.
3. Betalingen vinden plaats op het moment dat een aanbod wordt aanvaard door de klant of op factuur bij levering.
4. Bij hoge uitzondering kan door partijen worden overeengekomen dat er een contante betaling plaatsvindt. De betaling dient dan volledig gepast te zijn.
5. Ondernemer komt het recht toe een aanbetaling van 50% te verzoeken. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het overige bedrag na levering voldaan.
6. Declaraties betreffende aanbetaling dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. Declaraties betreffende de eindfactuur dienen binnen 14 kalenderdagen na levering zijn voldaan. Afnemer komt een korting toe wanneer het volledige bedrag voorafgaand aan de levering, na acceptatie van de offerte, wordt voldaan.
7. Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de afnemer van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledige bedrag.
8. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer.
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van ondernemer op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 Informatieverstrekking afnemer
1. Afnemer stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan ondernemer.
2. Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Ondernemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Afnemer vrijwaart ondernemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste en tweede lid van dit artikel gestelde.

Artikel 7 Herroepingsrecht
1. Afnemer heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de overeenkomst met betrekking tot niet-bedrukte producten te ontbinden. De ondernemer heeft het recht de afnemer te vragen naar de reden van herroeping, maar afnemer is niet verplicht een reden op te geven.
2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de afnemer het product heeft aangekocht.
3. Zoals vermeld in de disclaimer, is het niet mogelijk aangeschafte bedrukte goederen te ruilen en/of retourneren. De goederen worden op maat gemaakt. Afnemer stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 8 Verplichtingen afnemer en ondernemer bij herroeping
1. Afnemer dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de afnemer.
3. Ondernemer stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de afnemer.
4. Ondernemer vergoedt de betalingen van de afnemer binnen 14 dagen nadat de afnemer de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 9 Uitoefening van herroepingsrecht
1. Afnemer meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan de ondernemer dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.
2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de afnemer het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat, terug.
3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de afnemer.
4. De afnemer neemt de kosten van het terugzenden van het product voor zijn rekening.

Artikel 10 Levering
1. Als verzendadres geldt het adres dat de afnemer heeft opgegeven. Ondernemer is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
2. Ondernemer verzendt geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk. Ondernemer is hierbij afhankelijk van voorraden, oplages en derde partijen. Bij aangaan van de overeenkomst geeft ondernemer een schatting van de levertijd. De daadwerkelijke levertijd kan echter afwijken.
3. Wanneer de levertijd vertraging heeft ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bestelling na 45 kalenderdagen vanaf het moment van het voltooien van de aanbetaling nog niet is ontvangen, heeft afnemer het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Ondernemer zal het bedrag dat de afnemer heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid schade
1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van door afnemer zelf aangeleverd textiel.
4. In het geval dat ondernemer een schadevergoeding verschuldigd is aan afnemer bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd of dat door ondernemer aan afnemer is gefactureerd.
5. Afnemer vrijwaart ondernemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door ondernemer geleverde goederen.

Artikel 12 Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam en afbeeldingen van Hendriks bedrijfskleding berusten bij ondernemer en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.

Artikel 13 Aanbiedingen en acties
1. Ondernemer biedt regelmatig aanbiedingen en acties aan. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is ondernemer niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.

Artikel 14 Bijzondere bepalingen
1. Bedrukken op door afnemer aangeleverd textiel komt voor risico van de afnemer. Ondernemer zal zich maximaal inspannen de aangeleverde artikelen met zorg te bedrukken, maar is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen.
2. Ondernemer digitaliseert aan de hand van door de afnemer aangeboden afbeeldingen en is niet aansprakelijk wanneer deze afbeeldingen niet het gewenste resultaat geven. Bestanden dienen te worden aangeleverd als .eps, .pdf of vector bestand. In geval een slecht bestand wordt aangeleverd kan ondernemer bijkomende kosten in rekening brengen. Dit zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan afnemer.
3. Ondernemer zal te allen tijde eerlijk advies geven aan de afnemer over textiel en locatie van bedrukking. Zodra de afnemer akkoord gaat met de bestelling na het gegeven advies, is ondernemer niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen.
4. Nabestelling is mogelijk door contact op te nemen met ondernemer.
5. In geval van problemen met het geleverde product zal per geval individueel door afnemer worden beoordeeld of de afnemer recht op garantie toe komt.

Artikel 15 Klachten
1. Afnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde goederen binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de ondernemer.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
3. Ondernemer streeft ernaar klachten binnen 7 kalenderdagen te behandelen.

Artikel 16 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin ondernemer is gevestigd, zijnde Rechtbank Arnhem.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de ondernemer en betrokken derden 12 maanden

Wil je deze algemene voorwaarden liever downloaden? klik op de onderstaande link.

(Wij sturen altijd onze voorwaarden mee met de offerte)